6:30 - 8:30

Příchod dětí, spontánní hry, kontakt s rodiči (do 8:00 příchod dětí s povinnou předškolní docházkou).

8:30 - 11:30

Spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, předškolní vzdělávací činnost, individuální práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti, komunitní kruh, pohybové aktivity, hygiena, stolování a stravování, pobyt venku na školní zahradě nebo v okolí mateřské školy (les, louka, rybník, potok…), v teplých měsících podle možností i pobyt venku zrána a odpoledne.

11:30 - 14:00

Oběd, odchod dětí po dopoledním bloku, hygiena, polední odpočinek, literární nebo hudebně poslechová chvilka, klidové činnosti.

14:00 - 14:30

Hygiena, stolování a stravování

14:30 - 17:00

Spontánní hry, aktivity a činnosti dětí, individuální přístup, možnost dokončování aktivit započatých dopoledne, za příznivého počasí pobyt venku a pohybové aktivity, odchod dětí.

Štěňátka Třída Štěňátka

Maximální počet dětí ve třídě: 22

Bc. Jana Hrubešová
Bc. Jana Hrubešová
Učitelka
Kamila Procházková
Kamila Procházková
Učitelka

Koťátka Třída Koťátka

Maximální počet dětí ve třídě: 24

Hana Koubková
Hana Koubková
Ředitelka školy, učitelka
PhDr. et Bc. Lucie Šůchová
PhDr. et Bc. Lucie Šůchová
Zástupkyně ředitelky, učitelka
Kristýna Rathouská
Kristýna Rathouská
Učitelka

Každá třída je vybavena odpovídajícím nábytkem a ostatním potřebným vybavením pro děti, hračkami, stavebnicemi, didaktickým a výtvarným materiálem, knihami, cvičebním nářadím a načiním, dětskými hudebními nástroji… Třídní výchovně-vzdělávací program Vám, v případě zájmu, paní učitelky rády poskytnou k nahlédnutí.

splash

Děti, které chodí domů po obědě, si rodiče vyzvedávají mezi 11:45 – 12:00 hod. Ostatní děti se rozcházejí v době mezi 14:30 – 17:00 hodin.

Denní řád je pružný a uzpůsobuje se potřebám dětí, plánům činností, programu i klimatickým podmínkám.


Spontánní hra

Volná hra představuje zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte. Hra samotná je současně metodou, prostředkem, impulsem i odměnou. Dítě si ve volné hře vytváří sociální vazby, učí se různým rolím, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, rozvíjí slovní zásobu. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji.

Komunitní kruh

Téma dne, týdne, důležité události, kalendář, počasí.

Didakticky cílené činnosti

Pracovní, tvořivé, prožitkové a další vzdělávací aktivity.

třída

Pohybové aktivity

Ve třídách v průběhu her, pravidelné tělovýchovné chvilky na třídách a v herně školy, při pobytu venku na školní zahradě, v lese, v přírodě.

Polední odpočinek

Respektujeme u dětí individuální potřebu spánku – všechny děti odpočívají na lehátku při poslechu pohádky, vyprávění, relaxační hudbě – pro děti s nižší potřebou spánku je zajištěna nabídka klidových činností, které nenarušují odpočinek ostatních dětí.

Veškeré činnosti směřují k rozvoji samostatnosti dítěte, k získání jistoty v sebeobsluze, k praktickým dovednostem a vlastnímu rozhodování.

třída